خلاصه داستان و قسمت آخر سریال جدید رز سیاه

خلاصه داستان و قسمت آخر سریال جدید رز سیاه/خلاصه رز سیاه/آخر سریال رز سیاه چی میشه/آخرین قسمت سریال رز سیاه/خلاصه قسمت اخر سریال رز سیاه/عکس بازیگران زن رز سیاه

 

خلاصه داستان و قسمت آخر سریال جدید رز سیاه

 

 

 

 

 


خلاصه ای از داستان سریال ترکی رز سیاه در سایت تفریحی یک نایس و

همچنین خلاصه ای از قسمت آخر سریال رز سیاه در این سایت مشاهده کنید .


ژانر: ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، ﺩﺭﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ: ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮﮐﯿﻪ | ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ :

ﺗﺮﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓصل ٢ | ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ۹۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪﻩ | ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻓاکس

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺎﺭﯾﻦ (ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍﺩ) ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ

ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﺩﺭﯾﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﺣﺲ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﯿﻮﻩ ﻭ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﯼ

ﺑﯽ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺍﺑﺮﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻣﻠﮏ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﺭﺟﺐ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ ﺭﺟﺐ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺍﺩ

ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ.

ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺭﺟﺐ ﺭﺍ ﺷﺪﯾﺪ

ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﻗﺼﺪ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﻧﺘﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻓﺮﺍﺕ، ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﭘﺪﺭﯼ ﺍﻭﺳﺖ، ﻧﺰﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ

ﭘﺪﺭﯼ ﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ.

ﺍﺑﺮﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ

ﺍﺑﺮﻭ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ. ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺸﺘﯽ

ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﺕ ﻏﺮﻕ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ

ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻭ ﭘﺲ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ

ﺧﻮﺩ (اﺑﺮﻭ) ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯼ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺷﺮﻭﺭ ﻭ

ﻧﺘﺮﺱ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﯼ  ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺍﺑﺮﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ (ﻣﺎﯾﺎ ﻭ ﺁﺩﺍ) ﻭ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺵ (ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ) ﺍﻣﻮﺍﻝ

ﺧﻮﺩ ﺭ ﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ

ﻭ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭ

ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

خلاصه قسمت ۳۳ سریال رز سیاه:


قسمت۳۳رزسیاه اخرشب ابرو وادا ومایا وامینه وباران هرکدام

تو خلوت خودش داره به اتش سوزی فکرمیکنه.صبح زود امینه وعاصم

بی سروصدا خانه کندال راترک میکنند وبه خانه پدری امینه میرند.

ابرو هم پیش سرکارگر میره وازش تراکتور میخواد ولی او میگه ما

دیگه حوصله دردسرنداریم وابرو هم خودش سوارتراکتور میشه ومیره

به انبارپسته ش ومقداری از پسته ها رابار میکنه ومیبره به کارخانه

کندال وپیش چشم کندال پسته ها رامیریزه زمین ومیگه بیا اینم پسته هات…

ولی بدون این پسته ها حق من وبچه هام بود وتو رویاها ونقشه هامو

به باد دادی ولی این تازه اغاز ماجراست. اوز به کندال میگه اثار بنزین

روی پسته ها دیده شده وبنظرمیاد این اتفاق عمدی بوده

ولی کندال همچنان انکار میکنه.ادا ومایا هم بدنبال مادرشون به انبارپسته میرند.

ابرو پیش چشم ادا ومایا وفراد برروی پسته های خاکسترشده اش میشینه

وگریه میکنه درحالیکه برروی این تصاویر صدای قدریه خانم شنیده میشه

که داره برای روزگار داستان ققنوس وتولد دوباره ش ازخاکستر راتعریف

میکنهادا ومایا مادرشون رابه خانه میارن واوراکه واقعا خسته ونامیده حمام میکنند.

قدریه میاد وبه ابرو میگه خسارتت رامن میدم…نگران چندتا کیسه پسته نباش…

ابرو باکنایه میگه قضیه چندتا کیسه پسته نیست وقدریه میره.

قدریه وقتی میفهمه که امینه نیست به کندال میگه برو وبدون انها برنگرد.

امینه پیش مادرش از رفتارکندال با عاصم شکایت میکنه که پدرش میرسه

ومیگه روزی که از این خانه رفتی گفتم دیگه جایی برای تو اینجا نیست

واین پسرمعلولت هم بخاطرنفرین منه…البته من میخواستم نفرینم دامن

تو رابگیره که نشد….کندال از راه میرسه وبه امینه میگه توراپدرو 

مادرت هم نمیخوان اگه من نباشم تو وپسرت ازگرسنگی میمیرید

ولی امینه میگه من حاضرم بمیرم اما پیش تو برنگردم وکندال میره.

مادرامینه که حرفهاشون راشنیده میگه که امینه وعاصم بیان داخل خانه.

خریدار پسته ها به فراد میگه قسمتی ازپسته ها که نسوخته فقط کفاف

دستمزد کارگرها رامیده ولی من درمورد پرورش رزسیاه هنوز رو حرفم هستم

وحاضرم باشما همکاری کنم.فراد هم خوشحال میشه ومیره تا این خبر رابه ابرو بده پایان.

با تشکر از خانم ناهید

سریال رز سیاه به تازگی شروع شده است به محض اطلاع از آخرین

قسمت سریال رز سیاه در این صفحه قرار می دهیم …

 

 

  

به این پست امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
[ 2 امتیاز ]
بازدید : 428 بار دسته بندی : فرهنگ و هنر , فرهنگ و هنر , تاريخ : چهارشنبه 17 تير 1394 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی